هولدر جاقلم - جاتشتک

-کیفیت خوب و مقاوم  اندازه دقیق برای تشتک رنگ و مناسب برای تشتک های #9، #13 و 16#

جای ظرف رنگ کوچک
جای ظرف رنگ بزرگ
جای دستگاه تاتو قلمی می باشد.